Zásady spracúvania osobných údajov

1. Úvod

1.1 Za nakladanie s vašimi osobnými údajmi zodpovedá spoločnosť POS Media Slovakia, s. r. o., IČO: 35 771 228, so sídlom Račianská 153, 831 54 Bratislava, (ďalej len „spoločnosť POS Media Slovakia“), ktorá je súčasťou skupiny POS Media Group.

1.2 Spoločnosť POS Media Slovakia vyhlasuje, že všetky spracúvané osobné údaje sú prísne dôverné a sú spracúvané v súlade s vnútroštátnymi predpismi a predpismi Európskej únie, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o spracovaní osobných údajov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, vrátane predpisov vydaných príslušnými dozornými orgánmi.

1.3 Termínom „spracúvanie“ sa rozumejú všetky aktivity týkajúce sa vašich osobných údajov vrátane ich zhromažďovania, manipulácie s nimi, ukladania, delenia sa o ne, prístupu k nim, ich používania, odovzdávania a likvidácie.

1.4 „Osobné údaje“ sú definované ako všetky informácie vzťahujúce sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

1.5 Tieto zásady spracúvania osobných údajov uvádzajú, aké osobné údaje spoločnosť POS Media Slovakia zhromažďuje na svojich webových stránkach www.pos-media.sk (ďalej ako „webové stránky“), prostredníctvom e-mailu alebo uzatvorením a plnením zmluvy a pre aké účely sú tieto osobné údaje spracúvané.

 

2. Zhromažďovanie informácií

2.1 Spoločnosť POS Media Slovakia zhromažďuje dve kategórie informácií:

       i.          informácie poskytnuté priamo, napr. vyplnením formulára pri vstupe na webové stránky, zaslaním objednávky, uzatvorením zmluvy, zaslaním prihlášky do súťaže alebo iným spôsobom; a

      ii.          získané vašou aktivitou pri využívaní webových stránok a jednotlivých produktov a služieb, napr. prostredníctvom cookies a podobných technológií. Viac informácií o tom, ako spoločnosť POS Media Slovakia súbory cookies používa nájdete v zásadách týkajúcich sa súborov cookies.

 

3. Spracúvané osobné údaje

3.1. Spracúvané údaje sa môžu líšiť podľa nižšie špecifikovaných účelov, pre ktoré sú spracúvané.  

3.2. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje:

       i.          identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, používateľské meno, heslo, firmu, IČO, DIČ;

      ii.          kontaktné údaje, najmä e-mailovú adresu, telefónne číslo, doručovaciu adresu, fakturačnú adresu, prípadne kontakt na sociálnych sieťach;

     iii.          vaše nastavenia, najmä detaily profilu, nastavenia odberu newsletterov, katalógov, tlačových správ, členstvá vo vernostných programoch, sledované ponuky, hodnotenia produktov a služieb, vyplnené dotazníky a pod.;

     iv.          údaje o vašich objednávkach, najmä údaje o objednaných produktoch a službách, spôsobe poskytovania týchto produktov a služieb, platobné údaje, údaje o reklamáciách a pod.;

      v.          údaje o vašom správaní na webe, najmä údaje o zobrazených produktoch a službách, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po webe, frekvenciu návštev, pôvodný zdroj („referenčný odkaz“) vedúci k návšteve webu, údaje o používanom zariadení, ako je IP adresa, poloha zariadenia, identifikácia zariadenia a pod.; a

     vi.          údaje o vašich sťažnostiach, komentároch, žiadostiach, spätnej väzbe, prihlásení na odber informácií, newsletterov a pod.

 

4. Účel spracúvania osobných údajov

4.1 Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov sú uvedené v prehľade nižšie:

       i.          Personalizácia kontaktov, ponuka vhodných produktov a služieb, identifikácia potenciálnych zákazníkov

  • Pri návšteve webových stránok je možné vyplniť formulár (ďalej ako „formulár“), na ktorého základe môže spoločnosť POS Media Slovakia spracúvať vaše osobné údaje s cieľom lepšie porozumieť vašim zákazníckym potrebám a prispôsobiť obchodné oznámenia, ponuky produktov a služieb a pod. a ďalej pre účely zisťovania obchodných príležitostí a určovania potenciálnych zákazníkov.

      ii.          Plnenie zmluvných povinností

  • Spoločnosť POS Media Slovakia spracúva údaje potrebné pre prípravu, uzatvorenie a plnenie zmluvy aj pre prípadné reklamácie a pod.

     iii.          Identifikácia trendov a zostavovanie štatistík

  • Po vyplnení formulára môže spoločnosť POS Media Slovakia spracúvať vaše osobné údaje pre účely identifikácie trendov a zostavovanie štatistík. Prevádzkovateľ zisťuje napr. z akých regiónov prichádzajú používatelia webových stránok, pôvodný zdroj vedúci k návšteve webových stránok (referenčný odkaz) a pod.

     iv.          Poskytovanie informácií (napr. newslettery, katalógy a tlačové správy)

  • Pokiaľ sa prihlásite na odber newsletterov, katalógov či tlačových správ spoločnosti POS Media Slovakia, alebo si vyžiadate také materiály či informácie jednorazovo, spoločnosť POS Media Slovakia spracuje vaše osobné údaje s cieľom ich poskytnúť. Odhlásiť odber je možné kedykoľvek, prostredníctvom tlačidla či linku uvedenom v každom e-maile obsahujúcom vyššie uvedené materiály či informácie.

      v.          Vybavovanie podnetov, žiadostí, sťažností, objednávok a spätnej väzby

  • Prostredníctvom webových stránok či sociálnych médií je možné spoločnosti POS Media Slovakia zasielať najrôznejšie podnety, žiadosti, sťažnosti aj objednávky, klásť jej otázky či poskytovať spätnú väzbu. Spoločnosť POS Media Slovakia môže spracúvať vaše osobné údaje s cieľom zodpovedať tieto žiadosti a vybaviť objednávky a spätnú väzbu, vrátane zmazania nevhodných komentárov na sociálnych sieťach a ich nahlásenie poskytovateľovi siete sociálnych médií.

     vi.          Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie či spoluprácu

  • Spoločnosť POS Media Slovakia spracúva osobné údaje pre účely výberu uchádzačov, dohodnutie pracovného pomeru, DVP, DPČ či dohody o spolupráci.

   vii.          Plnenie iných právnych povinností stanovených národnou či európskou legislatívou

  • Spoločnosť POS Media Slovakia je povinná spracúvať údaje pre účely vyžadované platnými právnymi predpismi, vrátane právnych predpisov príslušných dozorných orgánov (napr. účtovné a daňové účely).

  viii.          Oprávnené záujmy

  • Spoločnosť POS Media Slovakia má právo spracúvať osobné údaje z dôvodu vlastného, subjektívne stanoveného záujmu. V takom prípade je povinná vás informovať o práve na námietku proti takému spracúvaniu a o práve na výmaz. Oprávnený záujem musí byť nevyhnutný na dosiahnutie stanoveného cieľa a spracúvanie nesmie predstavovať neprimerané riziko.

 

5. Uchovávanie osobných údajov

5.1 Spoločnosť POS Media Slovakia bude vaše údaje uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ právne predpisy, ktoré sú pre spoločnosť POS Media Slovakia záväzné, nevyžadujú alebo neumožňujú dlhšiu dobu uchovania.

5.2 Doba pre uchovanie údajov bude stanovená podľa nasledujúcich kritérií, ako:

       i.          doba trvania vášho vzťahu so spoločnosťou POS Media Slovakia;

      ii.          doba, ktorú vyžadujú právne predpisy, ktoré sú pre spoločnosť POS Slovakia  (napríklad daňové a účtovné povinnosti); a

     iii.          doba vhodná podľa právneho postavenia spoločnosti POS Media Slovakia (napríklad príslušné premlčacie lehoty).

5.2 Spoločnosť POS Media Slovakia je pomocou vhodných bezpečnostných opatrení povinná zaistiť, aby bol prístup k vašim osobným údajom riadne zabezpečený, a to v závislosti na okolnostiach, s prihliadnutím k stavu techniky, nákladom na vykonanie, povahe, rozsahu, kontextu a účelu spracúvania i príslušným rizikám. Na podporu tohto záväzku je spoločnosť POS Media Slovakia povinná zaviesť náležité technické, fyzické a organizačné opatrenia chrániace osobné údaje používateľa pred neoprávneným či náhodným zničením, zmenami, zverejnením, zneužitím, poškodením, krádežou, náhodnou stratou alebo neoprávneným prístupom.

6. Poskytovanie a odovzdávanie osobných údajov

6.1 Spoločnosť POS Media Slovakia môže spracúvané osobné údaje odovzdávať iným spoločnostiam v rámci skupiny POS Media Group. Spoločnosť POS Media Slovakia je v takom prípade povinná zaistiť, aby boli v súvislosti s vašimi osobnými údajmi uplatňované tie isté záruky, aké poskytuje sama.

6.2 Spoločnosť POS Slovakia je právnená odovzdať osobné údaje používateľa súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej moci alebo externým právnym zástupcom s cieľom uplatňovať, určovať alebo brániť svoje zákonné nároky.

6.3 Spoločnosť POS Media Slovakia je oprávnená odovzdať osobné údaje používateľa novému vlastníkovi v súvislosti s predajom, fúziou alebo reorganizáciou, a to za podmienky, že ich tento nástupca bude spracúvať pre rovnaký účel a bude im poskytovať rovnaké ochrany ako spoločnosť POS Media Slovakia.

6.4 Spoločnosť POS Media Slovakia môže sprístupniť osobné údaje sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa jej pokynov. Pokiaľ také poskytnutie znamená odovzdanie osobných údajov mimo EÚ/EHP, spoločnosť POS Media Slovakia zaistí, aby so sprostredkovateľom bola uzatvorená štandardná dohoda o ochrane údajov podľa pravidiel Európskej komisie. Alternatívne možno pred takým odovzdaním poskytnúť iné záruky.

 

7. Práva používateľa

7.1. Právo na prístup

Môžete si vyžiadať potvrdenie o tom, či sú vaše osobné údaje spracúvané. V prípade, že áno, môžete požiadať o prístup ku svojim osobným údajom a ďalším informáciám, ako je napríklad účel ich spracúvania. Rovnako máte nárok na kópiu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané. 

7.2. Právo na opravu a výmaz

Ak zistíte, že niektoré vaše osobné údaje sú nedostačujúce, neúplné alebo nesprávne, máte nárok na ich opravu. Svoje osobné údaje za určitých okolností môžete nechať vymazať (napr. pokiaľ už nie sú potrebné na účely, na aký boli zhromaždené).

7.3. Právo vznášať námietky proti určitému spôsobu spracúvania

Proti spracúvaniu svojich osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu môžete vzniesť námietku. V prípade, že budú spracúvané pre účely aktivít priameho marketingu, spoločnosť POS Media Slovakia prestane vaše osobné údaje spracúvať bez ďalšieho. V ostatných prípadoch tak spoločnosť POS Media Slovakia učiní vtedy, keď nebudú existovať žiadne závažné dôvody oprávňujúce ju k ďalšiemu spracúvaniu. Pokiaľ ste sa prihlásili na odber informácií e-mailom, každá e-mailová správa bude obsahovať ľahko prístupnú funkciu pre odhlásenie, pomocou ktorej možno odber zrušiť.

7.4. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, a to v prípade, že:

       i.          spracúvané údaje sú nepresné;

      ii.          spracúvanie je protiprávne;

     iii.          sprostredkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účel spracúvania a používateľ ich požaduje pre výkon svojich právnych nárokov; alebo

     iv.          ste vzniesli námietku proti spracúvaniu.

7.6. Právo na odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to v takom rozsahu, v akom je toto spracúvanie založené na vašom súhlase.

7.7. Právo na prenositeľnosť dát

Kedykoľvek môžete spoločnosť POS Media Slovakia požiadať o strojovo čitateľnú kópiu osobných údajov, ktorých spracúvanie je založené na vašom súhlase alebo zmluve, aj tých osobných údajov, ktoré boli spoločnosti POS Media Slovakia poskytnuté automatizovane, a môže požiadať o ich odovzdanie inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

7.8. Právo podať sťažnosť

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

8. Kontaktné údaje

Všetky otázky, žiadosti či sťažnosti, ktorými uplatňujete svoje práva plynúce z týchto informácií o ochrane osobných údajov a z platných právnych predpisov, môžete zasielať:

  • e-mailom :info@pos-media.sk; alebo
  • písomne: Račianská 153, 831 54 Bratislava.  

Rozhodnite sa, ktoré súbory cookies chcete povoliť. Toto nastavenie možete kedykoľvek jednoducho zmeniť kliknutím na nastavenie cookies a vybraním úrovne súhlasu.

Máme inšpiráciu a funkčné riešenie aj pre váš produkt.